top of page

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Oprávnění vedení

Kromě nájemce mohou vozidlo řídit pouze řidiči uvedení v nájemní smlouvě. Další řidiči (počet 2, více na vyžádání) jsou bez příplatku a mohou být tedy uvedeni v nájemní smlouvě po předložení řidičského průkazu a občanského průkazu.

 

Vždy musí být dodržen příslušný minimální věk, minimálně 1 rok držení řidičského oprávnění. Třídy vozidel: Fiat 500 nebo podobný, Seat Ibiza nebo podobný atd.

 

Třídy vozidel od Hyundai Tucson nebo podobné jsou vyloučeny. To vyžaduje minimálně 3 roky držení platného řidičského průkazu.Pro prémiové třídy musíte mít řidičský průkaz 6 let a být starší 26 let.Podmínkou je vždy vlastnictví platného řidičského průkazu. Řidiči jsou zástupci nájemce.Nájemce je odpovědný za kontrolu řidičského průkazu požadovaného pro danou třídu vozidla a také za dodržování podmínek řidiči uvedenými v nájemní smlouvě.2. Použití a omezení používáníNájemce má zakázáno vozidlo používata) účastnit se závodů motoristického sportu a zkoušek vozidel,
b) pro přepravu vysoce hořlavých, toxických nebo jinak nebezpečných látek,
c) páchat celní a jiné trestné činy,
d) na podnájem,
e) pro jiné použití, které přesahuje smluvní použití.

Při používání vozidla je třeba dodržovat návod k obsluze vozidla a případného příslušenství. To zahrnuje zejména neustálou kontrolu motorového oleje, chladicí kapaliny a tlaku v pneumatikách. Výlety mimo ostrov jsou povoleny pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Když se vozidlo nepoužívá, zámek volantu, střešní okno, dveře a kufr musí zůstat zamčené. Kabriolety nelze zaparkovat s otevřenou střechou.

f) Plavby trajektem bez předchozího souhlasu pronajímatele.3. Pojistné krytí

Vozidlo je pojištěno proti povinnému ručení do 50 milionů eur (osobní újmy do 8 milionů eur) v souladu s platnými všeobecnými podmínkami.

K dispozici je také plně komplexní pojištění pro krytí škod na pronajatém vozidle způsobených krádeží, požárem nebo rozbitím skla, střechy, spodku a ráfků se spoluúčastí 0 eur.

4. Údržba a opravy

V případě poškození nebo rozsvícení kontrolek je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele. Vozidlo bude okamžitě vyměněno. Při pronájmu na 28 a více dní bude vozidlo vyměněno.4a. znečištění

Dodatečné náklady za silnou kontaminaci jsou 150 eur

Neoprávněné kouření ve vozidle, 300 eur

5. Doba pronájmu, ukončení, vrácení vozidlaDoba pronájmu začíná okamžikem pronájmu, v případě dodání na žádost nájemce platí čas, kdy vozidlo opustí půjčovnu. Den pronájmu trvá 24 hodin; dílčí dny pronájmu se počítají jako dny plného pronájmu. Nájemní smlouva končí v době dohodnuté v nájemní smlouvě. Dřívější vrácení vozidla nezbavuje nájemce povinnosti zaplatit dohodnuté nájemné.

Právo nájemce vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Nájemce je povinen vrátit vozidlo ve smluvenou dobu do půjčovny, ze které si vozidlo vypůjčil.V případě vyzvednutí vozidla na žádost nájemce se za čas vrácení považuje čas, kdy vozidlo dorazí do půjčovny.6. Palivo a mýtné

Vozidlo je předáno nájemci s plnou nádrží. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s naplněnou nádrží. Poruší-li nájemce tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn vozidlo na náklady nájemce doplnit a dodatečně účtovat servisní poplatek uvedený v nájemní smlouvě. Náklady za spotřebované palivo nese nájemce. Pokud nebude vozidlo vráceno s nádrží, další náklady jsou 30 eur + plnění v aktuální ceně. Nájemce je také odpovědný za náplně AD Blue do dieselových vozidel. Nájemce je rovněž odpovědný za veškeré silniční mýtné a další poplatky, které vzniknou v souvislosti s užíváním vozidla nájemcem.Zvláštní ujednání: V případě pokut z důvodu rychlostních radarů, nesprávného parkování a podobně, náklady hradí nájemce. Poplatek za zpracování je 60 eur.Při předání vozidla na to také každého zákazníka upozorníme.

7. Chování v případě nehody

Po nehodě, požáru, krádeži, zvěři nebo jiné škodě musí nájemce neprodleně hlásit policii. To platí i pro nehody, které si sami zavinili bez účasti třetích stran. Protichůdné nároky nemusí být uznány. Nájemce je povinen neprodleně předat pronajímateli podrobnou písemnou zprávu včetně náčrtu, a to i v případě drobného poškození. Zpráva o nehodě musí obsahovat zejména jména a adresy zúčastněných osob a případných svědků, jakož i oficiální poznávací značky zúčastněných vozidel.
8. Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel a její zaměstnanci odpovídají pouze za hrubou nedbalost, tedy za úmysl a hrubou nedbalost. Odpovědnost za následné škody způsobené poruchou vozidla je v každém případě vyloučena. Vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na škody vzniklé újmou na životě, těle nebo zdraví v těchto případech odpovídá pronajímatel i za nedbalostní porušení povinnosti.9. Odpovědnost nájemce

Nájemce odpovídá za veškerou škodu způsobenou porušením smluvních povinností. To se týká zejména poškození,

a) způsobené nákladem,
b) v důsledku poškození, znečištění nebo zničení nákladu způsobeného v souvislosti s užíváním vozidla,
c) které vzniknou na všech nástavbách a nástavbách nákladních vozidel z důvodu nedodržení světlé výšky nebo pronajatého nákladního vozidla,
d) které vznikly z hrubé nedbalosti nebo úmyslného zanedbání povinnosti chránit vozidlo proti odcizení a neoprávněnému použití,
e) způsobené nedodržením celkové povolené hmotnosti,
f) které vozidlo utrpí během doby nájmu, zejména v důsledku nehod, vnějších vlivů jiného druhu nebo vlivem neznámých třetích osob, pokud na sebe nepřevezme závaznou odpovědnost známá třetí osoba.

Odpovědnost nájemce za poškození vozidla sahá až do výše náhradní hodnoty vozidla před vznikem škody, případného snížení hodnoty, nákladů na ocenění, nákladů na odtah a vymáhání, nákladů na vrácení do půjčovny a ztráty nájemného. .10. Snížení odpovědnosti

Plně komplexní pojištění bez spoluúčasti včetně skel, podvozku, střechy, pneumatik a ochrany ráfků. 24hodinový poruchový servis a náhradní vůz v případě poruchy nebo poškození v ceně pronájmu.

 

Nájemce a jeho řidiči ztrácejí svá práva na sjednané snížení odpovědnosti, pokud nesplní své povinnosti, zejména pokuda) škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
b) došlo k neschopnosti řídit v důsledku alkoholu, drog, léků nebo jiných příčin,
c) při vzniku škody nebyla přivolána ihned policie,
d) poškození při nehodě nebo poškození krádeží bylo nahlášeno pozdě,
e) vozidlo je ve vlastnictví jiných osob, než které jsou uvedeny v této smlouvě,

zejména těm, kteří nemají platný řidičský průkaz.11. Předautorizované výběryVýslovně upozorňujeme každého zákazníka, že na kreditní kartě neprovádíme žádné debety. Uzavřením smlouvy není dán souhlas s „předschváleným debetem“.

Poplatky z důvodu silného znečištění, parkovací lístky, naplnění nádrže, případně další poplatky, které jsou řádně uvedeny včetně v nájemní smlouvě, si hradí příslušný nájemce sám.12. Doložka o ochraně údajů

Nájemci a řidiči souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou uloženy půjčovnou a mohou být předány ze závažných důvodů. ©Sunnyside Services SL

Carrer de Liszt 1B

07639 VallgorneraCopyright Sunnyside Services

bottom of page