top of page

Ochrana dat

1. Ochrana dat na první pohled 

 

Obecné informace 

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem. 

Sběr dat na tomto webu 

Kdo je zodpovědný za shromažďování dat na tomto webu? 

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v části „Poznámka o odpovědném orgánu“ tohoto prohlášení o ochraně údajů. 

Jak shromažďujeme vaše údaje? 

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaji, které zadáte do kontaktního formuláře. 

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku. 

K čemu vaše údaje používáme? 

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování. 

Jaká máte práva ohledně svých údajů? 

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. 

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat. Analytické nástroje a nástroje třetích stran 

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů. 

Podrobné informace o těchto analytických programech lze nalézt v následujícím prohlášení o ochraně dat. 

2. Hosting 

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele: 

WIX 

Poskytovatelem je Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (dále jen „WIX“).  3 / 9

WIX nástroj pro tvorbu a hosting webových stránek. Když navštívíte náš web, WIX analyzuje chování uživatelů, zdroje návštěvníků, regiony návštěvníků webu a počty návštěvníků. WIX ukládá ve vašem prohlížeči soubory cookie, které jsou nutné pro zobrazení webu a pro zajištění bezpečnosti (nezbytné soubory cookie). 

Data shromážděná prostřednictvím WIX mohou být uložena na různých serverech po celém světě. Servery WIX se nacházejí mimo jiné v USA. 

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat WIX: 

https://de.wix.com/about/privacy. 

Podle WIX je přenos dat do USA a dalších třetích zemí založen na standardních smluvních doložkách Komise EU nebo srovnatelných zárukách podle čl. 46 GDPR. Podrobnosti naleznete zde: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users. 

WIX se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Zpracování objednávky 

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR. 

3. Obecné informace a povinné informace 

Privacy 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. 

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. 

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. 

Poznámka k odpovědnému body 

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na tomto webu je: 

Sunnyside Services SL 

B10921435 

Jennifer Busch a Sebastian Kreikamp 

Carrer de Liszt 1 

07639 Vallgornera 

Telefon: 0034613312748 

E-mail: sunnysideservicesslmallorca@gmail.com 

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.). 

Doba uložení 

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě se smazání uskuteční poté, co tyto důvody pominou. 

Obecné informace o právním základě pro zpracování údajů na této webové stránce 

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je také založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 (1) (b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě článku 6 (1) (c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o právním základu použitelném v každém jednotlivém případě. 

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí 

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv. 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů 

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo až do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno. 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti  

Direct mail (článek 21 GDPR) 

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEHRÁVAJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 31964 bbc GDPR.

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K TAKOVÝM REKLAMNÍM ÚČELŮM; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE JIŽ NEBUDOU VYUŽÍVAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR). 

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu 

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jakéhokoli jiného správního nebo soudního opravného prostředku. 

Právo na přenositelnost dat 

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v technicky proveditelném rozsahu. 

Informace, mazání a opravy 

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat. 

Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech: 

Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhalo/probíhá protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování. 

 

Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud nebude zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů zpracovává se důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu. 

Šifrování SSL nebo TLS 

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami. 

Námitka proti propagačním e-mailům 

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily. 

4. Sběr dat na tomto webu 

Cookies 

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé datové balíčky a nepoškozují vaše koncové zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. 

Cookies mohou pocházet od nás (cookies první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. cookies třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb od společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb). 

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie lze použít k vyhodnocení chování uživatelů nebo k reklamním účelům. 

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), uložené na základě čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ.

 

Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat. 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena. 

Jaké soubory cookie a služby jsou na tomto webu používány, můžete zjistit v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

Kontaktní formulář 

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáme. 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny. 

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem 

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáme. 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena. 

Zdroj: 

https://www.e-recht24.de 

bottom of page