top of page

 

Ogólne Warunki Handlowe (OWU)

1. Autoryzacja przywództwa

Oprócz Najemcy pojazdem mogą kierować wyłącznie kierowcy wskazani w umowie najmu. Dodatkowi kierowcy (ilość 2, więcej na życzenie) nie podlegają dodatkowej opłacie i dlatego mogą zostać uwzględnieni w umowie najmu po okazaniu prawa jazdy i dowodu osobistego.

 

Należy zawsze przestrzegać odpowiedniego minimalnego wieku, co najmniej 1 rok posiadania prawa jazdy. Klasy pojazdów: Fiat 500 lub podobny, Seat Ibiza lub podobny itp.

 

Klasy pojazdów Hyundai Tucson lub podobnych nie są uwzględnione. Wymaga to co najmniej 3-letniego posiadania ważnego prawa jazdy.

W przypadku klas premium należy posiadać prawo jazdy od 6 lat i mieć ukończone 26 lat.

Warunkiem jest zawsze posiadanie ważnego prawa jazdy. Kierowcy są zastępczymi agentami najemcy.

Najemca jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawa jazdy wymaganego dla danej klasy pojazdu, a także zapewnienie przestrzegania warunków przez kierowców wskazanych w umowie najmu.

2. Użytkowanie i ograniczenia użytkowania

Najemcy zabrania się używania pojazdu

a) do udziału w imprezach sportów motorowych i testach pojazdów,
b) do przewozu substancji wysoce łatwopalnych, toksycznych lub w inny sposób niebezpiecznych,
c) popełniania przestępstw celnych i innych przestępstw,
d) o podnajem,
e) w przypadku innych zastosowań wykraczających poza wykorzystanie umowne.

Podczas użytkowania pojazdu należy przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu i akcesoriów. Obejmuje to w szczególności stałą kontrolę oleju silnikowego, płynu chłodzącego i ciśnienia w oponach. Wycieczki poza wyspę są dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Gdy pojazd nie jest używany, zamek kierownicy, szyberdach, drzwi i bagażnik muszą być zamknięte. Kabrioletów nie można parkować z otwartym dachem.

f) Przeprawy promowe bez uprzedniej zgody wynajmującego.

3. Ochrona ubezpieczeniowa

Pojazd jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 mln euro (szkody na osobie do 8 mln euro) zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami.

Oferujemy również pełne ubezpieczenie obejmujące szkody w wynajętym pojeździe spowodowane kradzieżą, pożarem lub stłuczonym szkłem, dachem, podwoziem i felgami, z udziałem własnym wynoszącym 0 euro.

4. Konserwacja i naprawy

W przypadku uszkodzenia lub zaświecenia się lampek kontrolnych najemca ma obowiązek natychmiast powiadomić wynajmującego. Pojazd zostanie natychmiast wymieniony. W przypadku wynajmu na 28 dni lub dłużej, pojazd zostanie zmieniony.

4a. zanieczyszczenie

Dodatkowe koszty w przypadku poważnego skażenia wynoszą 150 euro

Niedozwolone palenie w pojeździe – 300 euro

5. Okres najmu, wypowiedzenie, zwrot pojazdu

Okres najmu rozpoczyna się w chwili wypożyczenia; w przypadku dostawy na zlecenie najemcy obowiązuje godzina opuszczenia przez pojazd wypożyczalni. Doba wynajmu trwa 24 godziny; dni wynajmu częściowego liczą się jako pełne dni wynajmu. Umowa najmu kończy się w terminie ustalonym w umowie najmu. Wcześniejszy zwrot pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty uzgodnionej opłaty za najem.

Prawo najemcy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w umówionym terminie do wypożyczalni, z której wynajął pojazd.

W przypadku odbioru pojazdu na życzenie Najemcy, za moment zwrotu pojazdu uważa się moment dotarcia pojazdu do stacji wynajmu.

6. Paliwo i opłaty drogowe

Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd z zatankowanym bakiem. Jeżeli Najemca naruszy ten obowiązek, Wynajmujący ma prawo zatankować pojazd na koszt Najemcy i pobrać dodatkowo opłatę eksploatacyjną określoną w umowie najmu. Najemca ponosi koszty za zużyte paliwo. Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony z bakiem, dodatkowe koszty wynoszą 30 euro + tankowanie według aktualnej ceny. Najemca odpowiada także za tankowanie AD Blue do pojazdów z silnikiem diesla. Najemca odpowiada także za wszelkie opłaty drogowe i inne opłaty powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę.

Umowy specjalne: W przypadku mandatów za fotoradary, nieprawidłowe parkowanie itp. koszty ponosi najemca. Opłata manipulacyjna wynosi 60 euro.

Oddając pojazd, również zwracamy na to uwagę każdemu klientowi.

7. Zachowanie w razie wypadku

Najemca ma obowiązek natychmiast powiadomić policję w przypadku wypadku, pożaru, kradzieży, zniszczenia spowodowanego przez dziką przyrodę lub inne szkody. Dotyczy to również wypadków z własnej winy, bez udziału osób trzecich. Roszczenia przeciwne mogą nie zostać uznane. Najemca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć wynajmującemu szczegółowy pisemny raport zawierający szkic, nawet w przypadku drobnych uszkodzeń. Protokół wypadku musi w szczególności zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w wypadku oraz ewentualnych świadków, a także oficjalne tablice rejestracyjne pojazdów biorących udział w wypadku.


8. Odpowiedzialność wynajmującego

Wynajmujący i jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za rażące niedbalstwo, tj. za umyślne i rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność za szkody wtórne spowodowane awarią pojazdu jest w każdym przypadku wyłączona. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikających z obrażeń życia, ciała lub zdrowia; w takich przypadkach wynajmujący ponosi odpowiedzialność również za naruszenie obowiązków wynikających z zaniedbania.

9. Odpowiedzialność najemcy

Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem zobowiązań umownych. Dotyczy to w szczególności szkód,

a) spowodowane przez ładunek,
b) z powodu uszkodzenia, zanieczyszczenia lub zniszczenia ładunku powstałego w związku z użytkowaniem pojazdu,
c) które powstają na wszystkich nadwoziach pojazdów ciężarowych i ich osprzętach na skutek nieprzestrzegania wysokości prześwitu lub wynajętego pojazdu,
d) które wynikają z rażącego niedbalstwa lub umyślnego zaniedbania obowiązku zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i nieuprawnionym użyciem,
e) spowodowane nieprzestrzeganiem dopuszczalnej masy całkowitej,
f) na jakie narażony jest pojazd w okresie najmu, w szczególności na skutek wypadków, wpływów zewnętrznych innego rodzaju lub wpływu nieznanych osób trzecich, chyba że znana osoba trzecia ponosi wiążącą odpowiedzialność.

Odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenie pojazdu rozciąga się do wysokości wartości odtworzeniowej pojazdu przed wystąpieniem szkody, ewentualnego obniżenia wartości, kosztów wyceny, kosztów holowania i odzyskania pojazdu, kosztów zwrotu do wypożyczalni oraz utraty czynszu .

10. Ograniczenie odpowiedzialności

W pełni kompleksowe ubezpieczenie bez udziału własnego, obejmujące ochronę szyb, podwozia, dachu, opon i felg. Całodobowa pomoc drogowa oraz samochód zastępczy w przypadku awarii lub uszkodzenia w cenie wynajmu.

 

Najemca i jego kierowcy tracą uprawnienia wynikające z uzgodnionej obniżki odpowiedzialności, jeżeli nie wywiążą się ze swoich obowiązków, w szczególności jeżeli

a) szkoda powstała umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
b) niezdolność do kierowania pojazdem wynikała z alkoholu, narkotyków, leków lub z innych przyczyn,
c) po wystąpieniu szkody nie wezwano natychmiast Policji,
d) szkoda powypadkowa lub kradzież została zgłoszona po terminie,
e) pojazd jest własnością innych osób niż wymienione w niniejszej umowie,

zwłaszcza tych, którzy nie mają ważnego prawa jazdy.

11. Wstępnie autoryzowane wypłaty

Wyraźnie zwracamy uwagę każdemu klientowi, że nie dokonujemy żadnych obciążeń z karty kredytowej. Zawierając umowę nie wyraża się zgody na „preautoryzowane obciążenie”.

Opłaty z tytułu mocnego zabrudzenia, mandaty za parkowanie, zatankowanie baku lub inne opłaty odpowiednio wymienione, m.in. w umowie najmu, ponosi sam najemca.

12. Klauzula ochrony danych

Najemcy i kierowcy zgadzają się, że ich dane osobowe będą przechowywane przez wypożyczalnię i mogą być przekazywane z ważnych powodów. ©

Sunnyside Services SL

Carrer de Liszta 1B

07639 Vallgornera

Prawa autorskie do usług Sunnyside

bottom of page