top of page

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie 

 

Informacje ogólne 

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu. 

Gromadzenie danych na tej stronie 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? 

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” niniejszego oświadczenia o ochronie danych. 

Jak gromadzimy Twoje dane? 

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być Z. B. być danymi, które wpiszesz w formularzu kontaktowym. 

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzasz stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę. 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? 

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą służyć do analizy zachowania użytkownika. 

Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych? 

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm 

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych. 

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. 

2. Hosting 

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy: 

WIX 

Dostawcą jest Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (dalej „WIX”).  3 / 9

WIX narzędzie do tworzenia i hostingu stron internetowych. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, WIX analizuje zachowanie użytkowników, źródła odwiedzin, regiony odwiedzających witrynę i liczbę odwiedzających. WIX przechowuje w Twojej przeglądarce pliki cookie niezbędne do wyświetlenia strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa (niezbędne pliki cookie). 

Dane zbierane za pośrednictwem WIX mogą być przechowywane na różnych serwerach na całym świecie. Serwery WIX zlokalizowane są m.in. w USA. 

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych WIX: 

https://de.wix.com/about/privacy. 

Według WIX przekazywanie danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub porównywalne gwarancje zgodnie z Art. 46 RODO. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users. 

WIX jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. B. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. 

Przetwarzanie zamówienia 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO. 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe 

Privacy 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. 

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje. 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego body 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest: 

Usługi Sunnyside SL 

B10921435 

Jennifer Busch i Sebastian Kreikamp 

Carrer de Liszt 1 

07639 Vallgornera 

Telefon: 0034613312748 

E-mail: sunnysideservicesslmallorca@gmail.com 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.). 

Czas przechowywania 

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono określonego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli wystąpisz z uzasadnionym żądaniem usunięcia lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn. 

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich podstawą przetwarzania danych jest również art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe akapity niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje na temat podstawy prawnej obowiązującej w każdym indywidualnym przypadku. 

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA i innych krajów trzecich 

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania. 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do  

Poczta bezpośrednia (art. 21 RODO) 

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPARTE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI DANYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOSKONALIĆ KOMPLEKSOWE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE OD TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO. 

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W TAKICH CELACH REKLAMOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO). 

Prawo odwołania do właściwego organu nadzorczego 

W przypadku naruszeń RODO osoby, których to dotyczy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych. 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym. 

Informacje, usuwanie i poprawianie 

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie . W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach: 

Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/było niezgodne z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych. 

 

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Państwa i nasze interesy muszą zostać wyważone. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względów przetwarzany jest ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Szyfrowanie SSL lub TLS 

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. 

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam. 

4. Gromadzenie danych na tej stronie 

Cookies 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Pliki cookie to małe pakiety danych i nie powodują uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym czasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies stałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. 

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej strony) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie strony trzeciej). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w ramach witryn internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). 

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych. 

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. do pomiaru oglądalności strony) (niezbędne pliki cookies) przechowywane na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO, chyba że wskazana jest inna podstawa prawna.

 

Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie niezbędnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. 

Możesz dowiedzieć się, które pliki cookie i usługi są używane na tej stronie internetowej w tym oświadczeniu o ochronie danych. 

Formularz kontaktowy 

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody. 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to zapytano; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. 

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. 

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem 

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody. 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to zapytano; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. 

Dane, które przesłałeś nam za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. 

Źródło: 

https://www.e-recht24.de 

bottom of page