top of page

Algemene Voorwaarden (AV)

1. Autorisatie van leiderschap

Behalve de huurder mag het voertuig uitsluitend worden bestuurd door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders. Extra bestuurders (aantal 2, meer op aanvraag) hebben geen toeslag en kunnen daarom op vertoon van het rijbewijs en de identiteitskaart in de huurovereenkomst worden vermeld.

 

De respectieve minimumleeftijd moet altijd in acht worden genomen, minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. Voertuigklassen: Fiat 500 of vergelijkbaar, Seat Ibiza of vergelijkbaar enz.

 

Voertuigklassen van Hyundai Tucson of vergelijkbaar zijn uitgesloten. Hiervoor is minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs vereist.

Voor de premiumklassen moet je minimaal 6 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs en minimaal 26 jaar oud zijn.

Voorwaarde is altijd het bezit van een geldig rijbewijs. De chauffeurs zijn plaatsvervangende agenten van de huurder.

De huurder is verantwoordelijk voor het controleren van het voor de voertuigklasse vereiste rijbewijs en voor het naleven van de voorwaarden door de in de huurovereenkomst genoemde bestuurders.

2. Gebruik en beperkingen op gebruik

Het is de huurder verboden het voertuig te gebruiken

a) om deel te nemen aan motorsportevenementen en voertuigtests,
b) voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen,
c) het plegen van douane- en andere strafbare feiten,
d) voor onderverhuur,
e) voor ander gebruik dat verder gaat dan het contractuele gebruik.

Bij gebruik van het voertuig moeten de gebruiksaanwijzingen van het voertuig en eventuele accessoires in acht worden genomen. Daartoe behoort vooral de constante controle van de motorolie, koelvloeistof en bandenspanning. Uitstapjes buiten het eiland zijn alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Wanneer het voertuig niet wordt gebruikt, moeten het stuurslot, het zonnedak, de deuren en de kofferbak vergrendeld blijven. Cabriolets kunnen niet met geopend dak worden geparkeerd.

f) Veertochten zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

3. Verzekeringsdekking

Het voertuig is verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid tot 50 miljoen euro (persoonlijk letsel tot 8 miljoen euro) conform de geldende algemene voorwaarden.

Ook is er een volledig uitgebreide verzekering voor schade aan het gehuurde voertuig veroorzaakt door diefstal, brand of gebroken glas, dak, onderkant en velgen, met een eigen risico van 0 euro.

4. Onderhoud en reparaties

Bij schade of als de controlelampjes gaan branden, dient huurder dit onmiddellijk aan verhuurder te melden. Het voertuig wordt onmiddellijk vervangen. Bij een huurperiode van 28 dagen of langer wordt het voertuig gewisseld.

4a. vervuiling

Bijkomende kosten bij ernstige besmetting bedragen 150 euro

Ongeoorloofd roken in het voertuig, 300 euro

5. Huurperiode, opzegging, teruggave van het voertuig

De huurperiode begint op het moment van verhuur; bij aflevering op verzoek van de huurder geldt het tijdstip waarop het voertuig het verhuurstation verlaat. De huurdag duurt 24 uur; gedeeltelijke huurdagen tellen als volledige huurdagen. De huurovereenkomst eindigt op het in de huurovereenkomst overeengekomen tijdstip. Het eerder inleveren van het voertuig ontslaat de huurder niet van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen huursom.

Het recht van de huurder om het contract zonder opzegtermijn om gegronde redenen te beëindigen blijft onaangetast. De huurder is verplicht het voertuig op het overeengekomen tijdstip terug te brengen naar het verhuurstation waar hij het voertuig heeft gehuurd.

Als het voertuig op verzoek van de huurder wordt opgehaald, wordt het tijdstip waarop het voertuig het verhuurstation bereikt, beschouwd als het tijdstip van teruggave.

6. Brandstof en tol

Het voertuig wordt met een volle tank aan de huurder overgedragen. De huurder is verplicht het voertuig met een gevulde tank terug te geven. Indien de huurder deze verplichting schendt, heeft de verhuurder het recht om het voertuig op kosten van de huurder af te tanken en daarnaast een servicevergoeding in rekening te brengen zoals vermeld in de huurovereenkomst. De huurder moet de kosten voor de gebruikte brandstof dragen. Indien het voertuig niet getankt wordt ingeleverd bedragen de meerkosten 30 euro + tanken tegen de huidige prijs. De huurder is tevens verantwoordelijk voor de AD Blue-vullingen voor dieselvoertuigen. De huurder is tevens verantwoordelijk voor alle tolgelden en andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig door de huurder.

Bijzondere afspraken: Bij boetes wegens flitspalen, verkeerd parkeren e.d. komen de kosten voor rekening van de huurder. Er zijn verwerkingskosten van 60 euro.

Bij overhandiging van het voertuig wijzen wij iedere klant hier ook op.

7. Gedrag bij een ongeval

Na een ongeval, brand, diefstal, wild of andere schade dient de huurder onmiddellijk de politie te waarschuwen. Dit geldt ook voor zelf toegebrachte ongevallen zonder tussenkomst van derden. Tegengestelde claims worden mogelijk niet erkend. De huurder dient, ook bij kleine beschadigingen, onverwijld een gedetailleerd schriftelijk rapport inclusief schets aan de verhuurder te bezorgen. Het ongevalsrapport moet met name de namen en adressen van de betrokken personen en eventuele getuigen bevatten, evenals de officiële kentekenplaten van de betrokken voertuigen


8. Aansprakelijkheid van de verhuurder

Verhuurder en haar medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor grove nalatigheid, dat wil zeggen voor opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door pech aan een voertuig is in ieder geval uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid; in deze gevallen is de verhuurder ook aansprakelijk voor nalatig plichtsverzuim.

9. Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door schending van contractuele verplichtingen. Dit geldt in het bijzonder voor schade,

a) veroorzaakt door de lading,
b) als gevolg van schade, verontreiniging of vernietiging van de lading veroorzaakt in verband met het gebruik van het voertuig,
c) die bij alle vrachtwagenopbouwen en aanbouwdelen ontstaan ​​door het niet in acht nemen van de vrije hoogte van de gehuurde vrachtwagen,
d) die voortkomen uit grove nalatigheid of opzettelijke verwaarlozing van de verplichting om het voertuig te beschermen tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik,
e) veroorzaakt door het niet naleven van het toegestane totaalgewicht,
f) die het voertuig tijdens de huurperiode ondervindt, met name als gevolg van ongevallen, externe invloeden van andere aard of de invloed van onbekende derden, tenzij een bekende derde bindende aansprakelijkheid op zich neemt.

De aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan het voertuig strekt zich uit tot het bedrag van de vervangingswaarde van het voertuig vóór het ontstaan ​​van de schade, de eventuele waardevermindering, de taxatiekosten, de sleep- en bergingskosten, de kosten voor het terugbrengen naar het verhuurstation en het verlies van de huur. .

10. Vermindering van aansprakelijkheid

Volledig omniumverzekering zonder eigen risico, inclusief glas, bodemplaat, dak, banden en velgbescherming. 24-uurs pechservice en vervangwagen bij pech of schade, inbegrepen in de huurprijs.

 

De huurder en zijn chauffeurs verliezen hun rechten op een overeengekomen aansprakelijkheidsvermindering als zij hun verplichtingen niet nakomen, in het bijzonder als

a) de schade is opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt,
b) er sprake was van een onvermogen om te rijden als gevolg van alcohol, drugs, medicijnen of andere oorzaken,
c) de politie werd niet onmiddellijk ingeschakeld toen er schade ontstond,
d) ongevalsschade of diefstalschade is te laat gemeld,
e) het voertuig eigendom is van andere personen dan die genoemd in dit contract,

vooral degenen zonder een geldig rijbewijs.

11. Vooraf geautoriseerde opnames

Wij wijzen iedere klant er uitdrukkelijk op dat wij geen afschrijvingen op de creditcard uitvoeren. Door het sluiten van het contract wordt geen toestemming gegeven voor de “vooraf geautoriseerde afschrijving”.

Vergoedingen wegens zware vervuiling, parkeerboetes, het tanken van de tank of andere vergoedingen die correct vermeld staan, ook in de huurovereenkomst, zijn voor rekening van de betreffende huurder zelf.

12. Gegevensbeschermingsclausule

Huurders en chauffeurs gaan ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens door het verhuurbedrijf worden opgeslagen en om dwingende redenen kunnen worden doorgegeven. ©

Sunnyside Services SL

Carrer de Liszt 1B

07639 Vallgornera

Auteursrecht Sunnyside Services

bottom of page